Zamknięcia przeciwpożarowe wymagania i oceny

Zamknięcia przeciwpożarowe wymagania i oceny

Wymagania w zakresie ochrony pożarowej w budynkach, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów, determinują w istotny sposób rozwiązania konstrukcyjne wyrobów budowlanych służących do tej ochrony. Dużym ułatwieniem dla konstruktorów i producentów tych wyrobów są szczegółowe wymagania techniczno-budowlane w dziedzinie ochrony pożarowej, wynikające z wielu dokumentów formalno-prawnych. Są one swoistym punktem odniesienia, stosowanym przy sprawdzaniu wymagań podstawowych i parametrów funkcjonalno-użytkowych nowopowstałych rozwiązań wyrobów ppoż.

Wymagania te, na odpowiednim poziomie ogólności, definiuje już ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z póżniejszymi zmianami). W art. 5.1. podano, że obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. spełnienie wymagań podstawowych w tym dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Do przepisu, który zawiera szeroko rozumiane wymagania pożarowe dotyczące wyrobów budowlanych, zaliczyć należy w pierwszej kolejności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).

Dokumenty techniczno-budowlane W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. problematyce bezpieczeństwa pożarowego poświęcony jest cały dział VI. Zawiera on następujące zagadnienia:

  • zasady ogólne,
  • odporność pożarową budynków,
  • strefy pożarowe i oddzielenia pożarowe,
  • drogi ewakuacyjne, zzusytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe,
  • wymagania przeciwpożarowe dla: elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego, palenisk i instalacji, garaży, budynków inwentarskich i tymczasowych.

W skład ww. rozporządzenia wchodzą jeszcze załączniki, przy czym do problemów bezpieczeństwa pożarowego odnoszą się:

Załącznik 1. Wykaz polskich norm przywołanych w rozporządzeniu,

Załącznik 2. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny.

Wykaz zawiera kilkadziesiąt norm, których co prawda stosowanie jest dobrowolne, jednak przez fakt ich przywołania w rozporządzeniu, stają się obowiązujące. Są to m.in. normy określające szczegółowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz klasyfikacji ogniowej.

Zgodnie z tytułem, w niniejszej publikacji odniesiemy się do zamknięć otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, w tym głównie do drzwi przeciwpożarowych, tzn. o określonej klasie odporności ogniowej.

Europejska harmonizacja przepisów prawnych, mająca na celu zapewnienie pełnej synchronizacji przepisów krajowych oraz unijnych, obejmuje swoim zakresem także wyroby budowlane odpowiadające za ochronę pożarową w budynkach. Najnowszym przepisem jest tutaj rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (tzw. dyrektywę budowlaną). Rozporządzenie 305/2011 wymusiło konieczność uchwalenia przez Sejm Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dziennik Ustaw z 8 sierpnia 2013 r., poz. 898).

Jednym z istotnych elementów harmonizacji przepisów było wprowadzenie do Katalogu Polskich Norm szeregu norm europejskich dotyczących wymagań i klasyfikacji oraz metod badań wyrobów budowlanych związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Przykładem norm klasyfikacyjnych (przywołanych także w załączniku 1. „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”) są normy PN-EN 13501-1+A1:2010 i PNEN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień i Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.

Kolejnym udogodnieniem wynikającym z harmonizacji przepisów krajowych i unijnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest ujednolicenie metod badawczych. Obowiązujące we wszystkich krajach Unii Europejskiej normy badawcze pozwoliły na pełną standaryzację metodologii badań drzwi przeciwpożarowych w akredytowanych lub notyfikowanych laboratoriach. Jest to duże ułatwienie dla producentów tych wyrobów, którzy wykonując badania (np. typu lub kontrolne) swoich drzwi w dowolnej, ale posiadającej odpowiednie kompetencje jednostce naukowobadawczej, mogą następnie ubiegać się o wykorzystanie wyników tych badań przez właściwe krajowe instytucje aprobujące lub certyfikujące.

Tak więc wyniki zawarte w raporcie z badań ogniowych, przeprowadzonych przykładowo w niemieckim instytucie IFT w Rosenheim, zgodnie z odpowiednią normą DIN-EN, bez problemu mogą zostać wykorzystane, również przykładowo przez polski Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na zgodność z taką samą normą europejską, ale oznaczoną jako PN-EN.

Więcej informacji na temat „Zamknięcia przeciwpożarowe wymagania i oceny” znajdzicie Państwo na naszej firmowej stronie www.alfa-system.info. Zapraszamy.

Previous Przegląd modeli ławek miejskich
Next Światło we wnętrzu – jak zgrać jasny dzień z doświetlaną nocą?

Może to Ci się spodoba

Plan budowy 0 Comments

Architekt w Sopocie poszukiwany

Trójmiasto jest regionem Polski, w którym coraz bardziej i coraz szybciej rozwija się branża nieruchomości. Deweloperzy lokują swoje inwestycje właśnie w tym regionie, oraz zwiększają bądź rozbudowują inne już istniejące.

Plan budowy 0 Comments

Dlaczego warto korzystać z potykaczy?

Potykacze stały się doskonale już znanym elementem przestrzeni większości miast. Spotkamy je na chodnikach, w pasażach handlowych, na skwerach i parkingach czy we wnętrzu sklepów oraz barów. Dlaczego potykacze cieszą

Plan budowy 0 Comments

Stajnia, kurnik i obora. Projekty budynków inwentarskich

Gotowe projekty domów jednorodzinnych od lat cieszą się ogromną popularnością. Rośnie także zainteresowanie gotowymi projektami budynków o innym przeznaczeniu. Obecnie, gdy zamierza się wybudować garaż, inny budynek gospodarczy czy inwentarski,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!